ÅRSMØTE TUSTNA IDRETTSLAG

Av Kai Engvik

ÅRSMØTE TUSTNA IDRETTSLAG

MANDAG 09.04 KL 1800
i Leira forsamlingshus

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokoll
3. Årsmeldinger
4. Regnskap 2017
5. Fastsettelse av kontingent
6. Budsjett 2018
7. Valg
8. Innkommet saker
9. Utdeling av trimpostpremier

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet være styret i hende innen 26. mars.

 

 

Enkel servering.
Vel Møtt!