ÅRSMØTE TUSTNA IDRETTSLAG


SØNDAG 24 MARS KL 1800
i Leira forsamlingshus

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokoll
3. Årsmeldinger
4. Regnskap 2018
5. Budsjett 2019
6. Innkommet saker
7. Valg

Innkommet saker er:

1. Forslag fra hovedstyret

Medlemmer av Tustna IL som ønsker å delta på aktiviteter Tustna IL ikke kan tilby, kan få refundert 500kr per år i reiseregning. Kravet for refusjon, er at aktiviteten utøves i Aure Kommune. Denne endringen blir gjeldende fra 24.01.19

Begrunnelse:

Refusjon av reiseutgifter var i utgangspunktet et tilbud for de som gikk på fotball fikk i forbindelse av nedleggelse av fotballgruppa. Vi ønsker nå å sette et tak på hvor mye vi refunderer, samtidig som vi åpner for at flere kan få muligheten til refusjon

2. Forslag fra hovedstyret

Styret ønsker at Idrettslaget er med å sponser 10 000 kroner til ny tråkkemaskin for Aure IL

3. Forslag fra hovedstyret

Hovedstyret i Tustna IL skal bestå av 1 Leder, 1 Nestleder og 1 vara. Lederene i de forskjellige undergruppene utgjør styret i hovedlaget. En leder i en undergruppe, kan samtidig ikke sitte som leder/nestleder i hovedstyret.

Begrunnelse:

Med denne ordningen vil undergruppene hele tiden være orientert om hva som foregår i idrettslaget, og det blir lettere å dra lasset sammen. Dette bil også minske antall tillitsverv, og lette jobben til valgkomitè.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Enkel servering.
Vel Møtt!