ÅRSMØTE TUSTNA IDRETTSLAG


SØNDAG 29. MARS KL 18.00
Leira forsamlingshus

Saksliste:

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet MÅ være styret i hende innen 15. mars. Dette sendes til post@tustnail.no

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokoll
  3. Årsmeldinger
  4. Regnskap 2019
  5. Budsjett 2020
  6. Innkomne saker
  7. Valg

Enkel servering.

Vel Møtt!