ÅRSMØTE TUSTNA IDRETTSLAG


TID: SØNDAG 7. JUNI KL 18.00
STED: LEIRA FORSAMLINGSHUS

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokoll
3. Årsmeldinger
4. Regnskap 2019
5. Budsjett 2020
6. Innkomne saker
7. Valg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet MÅ være styret i hende innen 24. mai. Dette sendes til post@tustnail.no

For å minimere smittefare vil det bli gjennomført smitteverntiltak iht. gjeldende retningslinjer. Pr. i dag er tiltakene maks 20 personer samlet, ingen håndhilsing samt holde minst 1 meters avstand fra andre deltagere. Personer som har symptomer på smitte kan ikke delta på møtet.

Det blir ingen servering på møtet. Skulle dagens retningslinjer endre seg i negativ retning innen 7. juni vil årsmøtet bli gjennomført online på Teams samme dato og tidspunkt. Link til online møte vil i tilfelle publiseres på idrettslagets nettsider og Facebook.

Vel Møtt!