Retningslinjer for publisering på internett


Retningslinjene omfatter følgende:

 • Redaksjonsansvar
 • Bruk av bilder
 • Samtykke
 • Opphavsrett
 • Kildeangivelse
 • Vær Varsom.

 

Redaksjonsansvar:

Nettstedets redaktør er hovedansvarlig for at disse reglene blir gjort kjent for alle som har tilgang til publisering. Artikkelforfattere er ansvarlige for innholdet i sine innlegg, og skal for øvrig signere disse med fullt navn.

Ord og bilder er mektige våpen, misbruk dem ikke! Se avsnitt om bilder og samtykke.

 

Bilder

Mange vil gjerne publisere bilder av folk på Internett. Dette krever samtykke fra den enkelte. Dersom bilde er av en mindreårig kreves samtykke av foresatte.

Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når:

 1. avbildningen har aktuell og allmenn interesse,
 2. avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet,
 3. bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenninteresse.

Dersom man ønsker å publisere en situasjons / gruppebilde / lagbilde uten navnangivelse, faller dette utenfor personregisterlovens virkeområde. Eksempler på dette kan være en gruppe mennesker på ett idrettsarrangement, 17. mai-tog, eller hendelser som har allmenn interesse.

Situasjonsbilder kan defineres som bilder der selve situasjonen eller aktiviteten er det viktigste. Akkurat hvem som er med på bildet er da mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet.

Utgangspunktet her er at situasjonsbilder kan offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte er krenkende for de som er avbildet. Vårt fokus skal være på situasjon og ikke personen som er avbildet.

 

Samtykke

Når det gjelder samtykke, stiller loven i utgangspunktet ikke krav til at dette skal være skriftlig, men det må ikke være noe rom for tvil om et samtykke virkelig er gitt eller ikke.

Samtykket må være en aktiv handling. Det er den som har publisert bildene som skal bevise at et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke virkelig foreligger.

Tustna IL publiserer retningslinjene på web slik at det er synlig for alle hvilke verdier vi legger til grunn ved publisering av bilder. Dette for å synliggjøre at vi tar dette på alvor og prøver å etterleve de retningslinjer som er satt. Eventuelle kommentarer til bilder og andre publikasjoner, gjøres ved å

kontakte Tustna IL. Kontaktinformasjon finnes på web-siden.

Vær Varsom

Punkter til etterlevelse ved publisering på Tustna IL’s hjemmesider, hentet fra Vær Varsom plakaten til norsk presseforbund om publisering:

 • Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.
 • Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.
 • Vis respekt for menneskers egenart, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn. Fremhev ikke
 • personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.
 • Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre
 • enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er
 • hentet fra andre medier.
 • Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen
 • kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering.
 • Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernsaker eller
 • rettssaker.
 • Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige.
 • Bilder som brukes som dokumentasjon må ikke endres slik at de skaper et falsk inntrykk.
 • Manipulerte bilder kan bare aksepteres som illustrasjon når det tydelig fremgår at det dreier
 • seg om en montasje.
 • For bruk av bilder gjelder de samme aktsomhetskrav som for skriftlig og muntlig fremstilling.
 • Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.
 • Vær varsom med å opprette pekere fra digitale utgaver til innhold som bryter med god
 • presseskikk. Sørg for at pekere til andre medier eller publikasjoner, er tydelig merket. Det er
 • god presseskikk å informere brukere av interaktive tjenester om hvordan publikasjonen
 • registrerer og eventuelt utnytter bruken av tjenestene.
 • Redaksjonen har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med
 • god presseskikk.

Klagerett

Det vises til nettnemda ved behov for å klage på opplysninger fremkommet på Tustna IL hjemmesider. Nettnemnda er en uavhengig klageinstans som skal håndheve Etiske regler for Internett. Disse reglene er fastsatt av IKT-Norge og Internettforum, og tar sikte på å ivareta grunnleggende rettigheter for brukere og tjenesteytere på Internett. Oppgaven er særlig å balansere hensynet til ytringsfrihet mot hensynet til privatliv/personvern.

Alle kan klage til Nettnemnda dersom de mener aktører på Internett krenker deres grunnleggende

rettigheter.

Kilder :

 • Datatilsynet / publisering på nett
 • Bruk av egne fotografier på nett
 • Norsk Presseforbund
 • Nettnemda